Obsługa Prawna

Zakres prawa

W ramach obsługi prawnej proponujemy kompleksową, specjalistyczną ochronę w zakresie europejskiego i krajowego prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, finansowego, prawa pracy, ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz obrotu i zarządzania nieruchomościami.

Prawo handlowe

zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego; postępowanie naprawcze i upadłościowe; alianse spółek krajowych i europejskich;  tworzenie europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek i spółdzielni europejskich; powoływanie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego w formie fundacji i stowarzyszeń, wpis do CEIDG przedsiebiorców – osób fizycznych, uzyskiwanie numeru REGON i NIP, zgłoszenia i aktualizacje w ZUS, NIP, VAT

Prawo cywilne i gospodarcze 

przygotowywanie dokumentów i opiniowanie treści umów; podejmowanie negocjacji z kontrahentami; zastępstwo i reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

Prawo podatkowe

nadzór nad poprawnością rozliczeń publicznoprawnych oraz zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym, VAT, akcyzie, podatkach lokalnych, z tytułu spadków i darowizn, PCC, zastępstwo w postępowaniu kontrolnym i odwoławczym przed organami podatkowymi I i II instancji ( Naczelnik US, Dyrektor UKS,  Dyrektor IS, Naczelnik UC, Dyrektor IC ), reprezentacja przed organami podatkowymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym; reprezentacja i zastępstwo w postępowaniach karno-skarbowych, projektowanie i opiniowanie prowadzonej działalności pod względem optymalizacji obciążeń podatkowych, sporządzanie audytu prawidłowości rozliczeń publicznoprawnych, sporządzanie opinii w zakresie prawa podatkowego, sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego EUROMECENAS spółka z o. o., w ramach którego działa biuro rachunkowe uzyskało wpis na listę osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Prawo pracy 

opiniowanie treści zawieranych umów, wypowiedzeń i świadectw pracy; negocjacje z pracownikami; reprezentacja i zastępstwo  przed Sądem Pracy i Państwową Inspekcją Pracy.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

reprezentacja i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności i ochrony znaków towarowych.